Политика за поверителност

 

 1. Въведение

Спазването на поверителността и защитата на Вашите лични данни е важен въпрос, който взимаме под внимание във всички наши бизнес взаимоотношения. Ние зачитаме поверителността на личните Ви данни и винаги действаме в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и настоящата Политика за защита на личните данни.

Целта на Политиката за защита на личните данни е да Ви информира как “Астарта-А” ЕООД, използва личните данни на потребителите на този сайт, както и на фейсбук страницата Vianek – натурална козметика, каква информация събира и оценява, и впоследствие използва, предоставя на трети страни или обработва по друг начин.

2. Понятия

 „Лични данни” – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 „Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 „Администратор” – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка

 „Субект на данните“– всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

3. Какви лични данни събираме?
3.1.Пазаруване през Електронен магазин www.mynaturalcosmeticshop.com или фейсбук акаунт Vianek – натурална козметика.

При пазаруване от Електронния магазин се събират лични данни, необходими за цялостното изпълнение на поръчката. Това включва данни, необходими за издаването на счетоводен документ, както и данни необходими за цялостната доставка на поръчаните продукти. Задължително се събират име, фамилия, имейл адрес, телефон за връзка, адрес за доставка. 

В случай, че клиентът изисква фактура, то за издаването й са необходими задължителните данни за първичен счетоводен документ, а именно трите имена на физическото лице/ име на фирма, МОЛ, БУЛСТАТ/ЕГН, адрес на регистрация/адрес на физическото лице.

3.2. Изпращане на запитвания за продукти

При запитване за продукти, както и връзка с Електронния магазин чрез изпращане на съобщение, предоставените лични данни се свеждат до име, град, имейл, телефон.

3.3. Не събираме лични данни, които: 
  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
  • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
  • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;
4. Лични данни на деца

Нашите Услуги не са предназначени за деца под 16 години и не събираме съзнателно лични данни на  лица под 16-годишна възраст. В случай, че узнаем, че лице под 16 години ни е предоставило лични данни, ще ги изтрием незабавно.

5. С какви цели използваме използваме личните данни?

Предоставените лични данни се обработват, за да изпълним задълженията си свързани с изпълнението на направената поръчка. Това включва и осчетоводяване и фактуриране на поръчките, на основание законовото ни задължение затова. Също така във връзка с използването на куриерски услуги по изпълнение на поръчки през Електронния магазин– приемане, пренасяне и доставка и адресиране на пратките до физически лица, “Астарта-А” ЕООД посочват на фирмата изпълнител на доставка (куриер) следните данни: имена на получател, адрес, телефон, област, пощенски код и наименование на населеното място.

Личните данни се използват за изпращане на важни съобщения, като известия относно статус на направената поръчка, промени в Общите условия и други политики и правила на “Астарта-А” ЕООД.

6. Разкриване пред трети страни

Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни институции с оглед изпълнение на нормативно задължение.

Във връзка с използването на куриерски услуги – приемане, пренасяне и доставка и адресиране на пратките до физически лица “Астарта-А” ЕООД посочва следните данни: имена на получател, адрес, телефон, област, пощенски код и наименование на населеното място.

7. Срок за съхранение на лични данни

Личните данни на клиенти на “Астарта-А” ЕООД, които са участвали в търговски взаимоотношения, се съхраняват за срок от 12 години с оглед нормативно установени срокове.

8. Права на субекта на лични данни

Ако сте предоставили Ваши лични данни на “Астарта-А” ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

  • да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като изпратите запитване до “Астарта-А” ЕООД;
  • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от “Астарта-А” ЕООД;
  • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
  • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
  • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите претенции относно обработката на личните ви данни, можете да се свържете с нас чрез изпращане на имейл до admin@mynaturalcosmeticshop.com.

9. Валидност и актуализиране на политиката

“Астарта-А” ЕООД може периодично да актуализира настоящата Политика за защита на личните данни. При промяна, на страницата ще бъде публикувано съобщение и актуализираните условия. Последно обновена на 01.11.2018. 

10. Данни за контакт

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защита на личните данни в “Астарта-А” ЕООД, моля свържете се с нас по следните начини:

По имейл: admin@mynaturalcosmeticshop.com

По пощата: гр. Варна, ул. Божур 12, Отговорно лице за защита на личните данни.